บริการตรวจเช็คคุณภาพ

การตรวจเช็คคุณภาพ และบริการบำรุงรักษารอก และเครนไฟฟ้า ตามสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขายเป็นโปรแกรมการบริการตามกำหนดในช่วงระยะเวลาต่อปี หรือช่วงเวลาแต่ละครั้ง ตามข้อตกลง เพื่อป้องกันความเสีย และมีผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้า